Kullanım Koşulları

Üyelik Sözleşmesi

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizikullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesinikullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki websayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) wwwfonte.com.tr adresindeki FONTE. firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir.Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdakişartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devametmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine vehukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyiokuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabuletmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşmetaraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler vetaraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülüklerieksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilindeyerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar vesunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklıtutar.

b.Firma, üyeninsözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağınıkabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, siteninkullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunubulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağınıaksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını,hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

d.Kullanıcı, siteiçindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerindegenel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen,yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen,telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içeriklerüretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardantamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesaplarıaskıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Busebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgitalepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerininbirbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendisorumluluğundadır.

2. FikriMülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yeralan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibitescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibifirmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukunkoruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerdenyararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alanbilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamazve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesindeizinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, siteüzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilereaçıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefonnumarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelikher türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarakanılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadecetanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetlerikapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanınkendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri yada bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul vebeyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek,müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistikselçalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler,ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde veyürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklamayapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme:İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİOLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE"MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACAUYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZEREHİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLERDÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDEBULUNMAMAKTADIR.

5. Kayıt veGüvenlik

Kullanıcı, doğru,eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşmeihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesapkapatılabilecektir.

Kullanıcı, site veüçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksihalde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım vecihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolündeolmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgınhastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden(aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmedendoğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundansorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak veyükümlülükleri askıya alınır.

7. SözleşmeninBütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşmeşartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin gerikalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SözleşmedeYapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zamansitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamendeğiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerliolacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri dekabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ileilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.postaadresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıylayapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresiolduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafabildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağınıkabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbusözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklardaTaraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve fakskayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabuledilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. UyuşmazlıklarınÇözümü

İşbu Sözleşme’ninuygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümündeİstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.